Vad är verb?Verb är en av de mest grundläggande och viktiga ordklasserna i språket. De är de handlingar och tillstånd som binder samman våra meningar och ger dem mening. Denna guide är tänkt att ge en översikt över vad verb är och hur de används i svenskan.

Definition av Verb:

Ett verb är ett ord som beskriver en handling, en process, ett tillstånd eller en händelse. Verben är centrala i språket eftersom de är nödvändiga för att konstruera en fullständig mening.

Verbets funktion i meningen:

I en mening fungerar verbet som kärnan i predikatet, det vill säga det som sägs om subjektet (den som utför handlingen) eller omständigheterna kring detta subjekt.

Verbtyper:

Huvudverb och hjälpverb:

 • Huvudverb är de verb som bär den huvudsakliga betydelsen i en sats.
 • Hjälpverb används tillsammans med huvudverb för att uttrycka tid, aspekt, modalitet eller röst.

Starka och svaga verb:

 • Starka verb byter vokal i stammen när de böjs, till exempel ”springa” – ”sprang” – ”sprungit”.
 • Svaga verb lägger till en ändelse, till exempel ”prata” – ”pratade” – ”pratat”.

Regelbundna och oregelbundna verb:

 • Regelbundna verb följer ett bestämt böjningsmönster.
 • Oregelbundna verb avviker från de normala böjningsmönstren.

Verbformer:

Verb kan ta olika former för att uttrycka tid eller när en handling sker. De viktigaste formerna inkluderar:

 • Grundform (infinitiv): Till exempel ”att gå”.
 • Presens: Uttrycker pågående handling, ”går”.
 • Preteritum: Uttrycker avslutad handling, ”gick”.
 • Supinum: Används för att bilda de sammansatta tempusen, ”gått”.
 • Imperativ: Används för uppmaningar, ”gå!”.

Tempus:

Tempus används för att ange när något sker. Svenskan har flera tempus, bland annat:

 • Presens (nutid): ”går”.
 • Preteritum (dåtid): ”gick”.
 • Perfekt: ”har gått”.
 • Pluskvamperfekt: ”hade gått”.
 • Futurum: ”ska gå” eller ”kommer att gå”.

Modus:

Modus beskriver verbets sätt att uttrycka handling eller tillstånd. Det finns fyra modus i svenskan:

 • Indikativ (verklighetsform): Används för att uttrycka faktiska handlingar eller tillstånd, t.ex. ”Han arbetar”.
 • Konjunktiv: Används främst i vissa uttryck och för att uttrycka önskningar eller hypotetiska situationer, t.ex. ”Om jag vore rik…”. Det är dock mindre vanligt i modern svenska.
 • Imperativ: Används för att ge order eller uppmaningar, t.ex. ”Gå härifrån!”
 • Konditionalis: Uttrycker en villkorlig handling, ofta i ”om”-satser, t.ex. ”Jag skulle resa om jag hade pengar”.

Verbets subjekt:

Subjektet i en mening är den person, sak eller företeelse som utför eller är associerad med handlingen som verbet beskriver. I svenskan måste subjektet och verbet alltid samstämma i person och nummer, även om det i vissa fall kan verka underförstått (t.ex. i imperativ).

Vanliga frågor och svar:

Måste varje mening ha ett verb? Svar: Ja, för att en mening ska anses fullständig i det svenska språket behöver den oftast ett verb.

Kan ett verb stå ensamt? Svar: Ja, i vissa fall kan ett verb stå ensamt, särskilt i imperativ eller som svar på en fråga (t.ex. ”Kom!” eller ”Ja, jag gör det.”).

Hur lär man sig bäst verbens olika former? Svar: Genom övning och repetition. Användning i kontext hjälper också till att förstå och minnas verbformerna.

Vad är skillnaden på aktiva och passiva verbformer? Svar: Aktiva verbformer beskriver en handling som utförs av subjektet (t.ex. ”Han målar huset”), medan passiva verbformer beskriver en handling som utförs på subjektet (t.ex. ”Huset målas av honom”).

Avslutning och ytterligare resurser för: Vad är verb?

Att förstå sig på verb och deras användning är grundläggande för att bemästra det svenska språket. Det är en omfattande del av grammatiken som kan kräva praktik att bemästra fullt ut. För ytterligare studier kan grammatikböcker, online övningar, och språkkurser vara till stor hjälp. Också, kom ihåg att språkinlärning är en process som gynnas av tålamod och konstant exponering för språket. Med denna guide hoppas vi att du fått en klarare bild av vad verb är och hur de fungerar i svenskan. Lycka till med ditt fortsatta språkinlärning!